دستگاه لیوان کاغذی

دستگاه لیوان کاغذیTL-150

دستگاه تولید لیوان کاغذی کره ای

دستگا های تولید ساک دستی (نان وون)