تاریخ مقاله: 2017-05-21

 

برآورد قیمت تولید ظرف تک پرسی آلمینیومی:

هزینه ی تولید یک ظرف یک بار مصرف آلمینیومی بر اساس یک شیفت کاری انجام می شود که ملزومات کار یک روز دستگاه شامل مواد اولیه که همان فویل به مقدار 200 کیلوگرم  می باشد ، یک نفر اپراتور و کارتن برای بسته بندی می باشد.

تعداد محصول تولید شده در یک شیفت در حدود 18000 عدد می باشد.

هزینه ی یک شیفت تولید ظرف تک پرسی آلمینیومی:

نوع

مبلغ

مواد اولیه برای یک شیفت 200 کیلو گرم

24400000ریال

اپراتور (1نفر)

330000ریال

برق مصرفی

220000 ریال

کارتن

530000 ریال

جمع کل

25480000ریال

 

 

1410 ریال = 18000/ 2548000  قیمت ظرف

 

قیمت تمام شده محصول = قیمت تمام شده  ظرف + قیمت درب ظرف

1670 ریال = 280 + 1410