پرس هیدرولیک ضایعات دستگاه تولید ظروف آلومینیومی ایتالیایی

پرس هیدرولیک ضایعات دستگاه تولید ظروف آلومینیومی ایتالیایی

مشخصات پرس هیدرولیک ضایعات دستگاه تولید ظروف آلومینیومی ایتالیایی

پرس هیدرولیکی ضایعات تولیدی دستگاه ظروف آلومینیومی

وظیفه ی این پرس فشرده سازی و پرس کردن ضایعاتی که از سمت اسکراپر هدایت می شوند است.

اسکراپر ضایعات رت به سمت پرس هدایت می کند پرس دارای یک چشم الکترونیکی می باشد که پس از این که ضایعاتی که از سمت اسکراپر هدایت شدند به حد نصاب رسید پرس عملیات فشرده سازی را شروع می کند.

پرس کردن ضایعات باعث می شود تا ضایعات جای کمتری را اشغال کنند و حمل آسانتری داشته باشند.

 
 

کالای مرتبط با پرس هیدرولیک ضایعات دستگاه تولید ظروف آلومینیومی ایتالیایی